Αποτιμήσεις – Στρατηγικές Exit

Α) Πωλήσεις επιχειρήσεων
Β) Εκτίμηση & βελτίωση ποιοτικών στοιχείων
Γ) Αποτιμήσεις επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Τρόφιμα-Ποτά, Υπηρεσίες, Εμπόριο κ.α.)
Δ) Στρατηγικές Exit

Γνωρίζετε ποιο είναι το καταλληλότερο timing για να αποφασίσετε μία "στρατηγική exit";
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ποιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά μία αποτίμηση;
Γνωρίζετε πώς να προσεγγίσετε στρατηγικούς επενδυτές για την επιχείρηση σας;Η ExpertFinance γνωρίζει!

 

 • Παρουσίαση των στρατηγικών Αγοραπωλησίας μίας επιχείρησης, προετοιμασία φακέλου
 • Κατάρτιση μελετών Αποτίμησης (Ξενοδοχεία, Τρόφιμα-Ποτά, Υπηρεσίες, Ακίνητα, έργα τέχνης, Εμπόριο κ.α.), με χρήση έγκυρων επιστημονικά μεθόδων
 • Ανάδειξη των ποιοτικών παραγόντων που διαμορφώνουν την αξία της επιχείρησης και δράσεις βελτίωσης αυτών
 • Υποστήριξη των πελατών μας στις διαπραγματεύσεις
 • Φήμη και Πελατεία – Goodwill, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο
 • Προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
 • Εκτίμηση αξίας μικρών έργων τέχνης
 • Έγκαιρος σχεδιασμός του χρόνου και του τρόπου αποχώρησης από την μετοχική σύνθεση
 • Πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα με εχεμύθεια
 • Εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, μέσω συνεργασιών με Ομογενείς, Έλληνες και ξένους ενδιαφερόμενους
 • Γνώση των αγορών, επιλογές των σωστών κατά περίπτωση λύσεων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τι είναι το Venture Capital

Ως ‘Venture Capital’, ή αλλιώς ‘κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών’, νοούμε έναν τρόπο χρηματοδότησης ανάπτυξης μιας επιχείρησης (παραδοσιακής ή νεοφυούς), βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα τ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εξωτερική οικονομική διεύθυνση

Στις μεγάλες επιχειρήσεις. οι σημαντικότερες ανάγκες είναι αυτές της παρακολούθησης των χρηματορροών και των κεφαλαίων κίνησης, μαζί με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό & στρατηγικό σχεδιασμό. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και εξωδικαστικός συμβιβασμός

Μία δραματική κατάσταση έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία σε σχέση με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα ειδικά στις Μικρές και Μεσα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...