Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’-‘Business Valuation’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών.

Ο όρος ‘Εύλογη Αγοραία Αξία’ σημαίνει, για τους σκοπούς μίας οικονομικής μελέτης αποτίμησης, την τιμή στην οποία μία τέτοια περιουσία θα άλλαζε χέρια ανάμεσα σε ένα πρόθυμο αγοραστή και ένα πρόθυμο πωλητή, όταν κανένας από τους δύο δεν βρίσκεται κάτω από πίεση να αγοράσει ή να πουλήσει, όπου και οι δύο γνωρίζουν τα σχετικά δεδομένα και η αγοραπωλησία γίνεται με δίκαιο τρόπο και για τους δύο.

Στην διαδικασία Αποτίμησης Επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων για τον προσδιορισμό αυτής. Όλες οι μέθοδοι που τελικά χρησιμοποιούνται, δίνουν εν τέλει ένα μέτρο της αξίας της επιχείρησης.

Είναι απαραίτητο δηλαδή να προσδιορίζεται η αξία των επιχειρήσεων και θεωρητικά από ειδικούς μελετητές. Ανεξάρτητα από το ποια μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για την αποτίμηση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται περισσότερες της μίας μέθοδοι και κατόπιν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα το δυναμικό μίας επιχείρησης και να προσδιοριστεί η αξία της υπό διαφορετικές συνθήκες.

Η ‘Expert Finance’, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε Μελέτες Αποτίμησης Αξίας Επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn