Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος internal auditing ακόμη και στα πλαίσια μίας συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί επιτακτική ανάγκη των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Το risk management ως εργαλείο αντιμετώπισης των κινδύνων βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τα ρίσκα τους και να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Προετοιμασία πώλησης επιχείρησης

Βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών είναι κάποια στιγμή να πουλήσουν την επιχείρηση τους και να ανταμειφθούν για όλα τα χρόνια θυσιών και σκληρής δουλειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’-‘Business Valuation’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης ή χρηματοδότησης) αλλά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...