Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη ενός οργανωμένου τμήματος internal auditing ακόμη και στα πλαίσια μίας συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί επιτακτική ανάγκη των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Το risk management ως εργαλείο αντιμετώπισης των κινδύνων βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τα ρίσκα τους και να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’-‘Business Valuation’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (Startups)

Σε μια περίοδο που οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λόγω των οικονομικών συνθηκών έχουν περιορίσει την υποστήριξή τους στις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης. Αυτή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εξωτερική οικονομική διεύθυνση

Στις μεγάλες επιχειρήσεις. οι σημαντικότερες ανάγκες είναι αυτές της παρακολούθησης των χρηματορροών και των κεφαλαίων κίνησης, μαζί με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό & στρατηγικό σχεδιασμό. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...